Tour de Kalonka NA BIS • Amatorski Rajd Rowerowy i Pieszy • 16 września 2023
X

/ Tour De Kalonka / Regulamin

Regulamin

Kalonka, 2023-09-01

Regulamin XXI edycji rajdu ,,Tour de Kalonka”

 

 • CEL RAJDU

 

Celem rajdu jest propagowanie zdrowego i kulturalnego stylu życia oraz bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych na naszych drogach.

Kładziemy również duży nacisk na edukację ekologiczną i krajoznawczo-turystyczną.

 

 • NAZWA RAJDU

 

Amatorski rajd rowerowy i pieszy „Tour de Kalonka NA BIS”

 

 • ORGANIZATORZY

 

 1. Fundacja Centrum Św. Ojca Pio w Kalonce,
 2. Wójt Gminy Nowosolna,
 3. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,
 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna (SGN),
 5. Honorowy patronat: Metropolita Łódzki Kardynał Abp. Grzegorz Ryś

 

 

 • WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Przestrzeganie regulaminu rajdu oraz obowiązkowe podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
 2. Dobry stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w rajdzie. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
 3. Obowiązkowe wypełnienie karty uczestnictwa (cyfrowo przez serwis elektroniczne.zapisy.pl lub na miejscu w przypadku zapisów dodatkowych) oraz uiszczenia kosztów organizacyjnych.
 4. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach
 5. Posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz niezbędnego wyposażenia: podstawowych środków opatrunkowych oraz przybornika technicznego do naprawy roweru.
 6. Prawo do startu mają osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 lat za potwierdzoną pisemnie zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Dzieci poniżej 13 lat mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
 7. Dopuszcza się korzystania z drogi (w mieście i poza miastem) w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie.
 8. Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
 9. Poruszania się po prawej stronie jezdni.
 10. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15 - 30 m.
 11. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru i nie wolno wyprzedzać, należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
 12. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
 13. Należy jechać równo i spokojnie w szyku i niedopuszczalne jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
 14. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 15. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać ubranie dostosowane do aury, kask oraz okulary ochronne.
 16. Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego.
 17. Przed, w trakcie i po rajdzie podczas festynu zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.
 18. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią podczas trwania rajdu.
 19. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 20. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.

 

 

 • INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Start oraz meta rajdu znajdować się będzie na placu Jana Pawła II przy ul. Głównej w Kalonce.
 2. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują pamiątkowy znaczek oraz mapkę, a także kupon na ciepły posiłek i wodę mineralną po zakończeniu rajdu. (w miarę możliwości mogą być przewidziane dla uczestników inne niespodzianki)
 3. Start dla rowerzystów od godz. 10.00 do 11.00 w ok. 40 osobowych grupach z przewodnikiem, po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników dla wybranej trasy.
 4. Po zakończeniu rajdu przewidziane jest losowanie upominków (tzw. “loteria fantowa”).

 

 

 • INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, znać i stosować zasady ruchu drogowego.
 2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 3. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania porządku (nieśmiecenia) i poszanowania przyrody.
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzję podejmują Organizatorzy.
 5. Rajd ma charakter rekreacyjny i nie jest w żadnym rozumieniu imprezą sportową.
 6. Aktualności dot. Rajdu publikowane są w internecie na profilu Facebook wydarzenia https://www.facebook.com/TourDeKalonka/
 7. Wydawany po zakończeniu posiłek nie jest wegetariański.

 

 

 • REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 

 1. Organizatorzy oferują możliwości zapisu na Amatorski Rajd Rowerowy i Pieszy „Tour de Kalonka NA BIS”, poprzez rejestrację na portalu ElektroniczneZapisy.pl. W przypadku nie osiągnięcia limitu zapisów do dnia ukończenia zapisów elektronicznych możliwe będzie zapisanie się stacjonarnie na miejscu wydarzenia po rozpoczęciu wydarzenia.
 2. W przypadku rejestracji za pośrednictwem serwisu internetowego ElektroniczneZapisy.pl niezbędne jest wypełnienie karty uczestnictwa w formie podania informacji wymaganych przez serwis, a także uiszczenie opłaty w wysokości 20 złotych za osobę dorosłą i 10 złotych za osobę niepełnoletnią/ osobę posiadającą ważny dokument potwierdzający prawo do ulgi, tj.; legitymacja szkolna, lub studencka.
 3. Zapisy za pośrednictwem serwisu internetowego ElektroniczneZapisy.pl otwarte będą do dnia 12 września 2023 roku.
 4. Aby zarejestrować się na rajd przez stronę ElektroniczneZapisy.pl konieczne jest zalogowanie/zarejestrowanie się w serwisie oraz zaakceptowanie regulaminu serwisu internetowego ElektroniczneZapisy.pl.
 5. W przypadku rejestracji na rajd w dniu odbywania się imprezy niezbędne jest wypełnienie karty uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty organizacyjnej w wysokości 30 złotych za osobę dorosłą i 20 złotych za osobę niepełnoletnią/ osobę posiadającą ważny dokument potwierdzający prawo do ulgi, tj.; legitymacja szkolna, lub studencka. W dniu rajdu opłaty przyjmowane są tylko w postaci pieniądza fizycznego, nie w postaci pieniądza elektronicznego (przelew, itp.)
 6. Różnica w opłatach przyjmowanych na miejscu oraz przez serwis ElektroniczneZapisy.pl wynika z potrzeby zachęcenia uczestników do wcześniejszej rejestracji, celem oszacowania przez organizatorów rajdu ilości uczestników i możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości przewodników dla grup rowerowych.
 7. Maksymalna ilość uczestników rajdu określona jest na 400 uczestników. O zapisach decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.

 

 

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest z Fundacja Centrum Św. Ojca Pio w Kalonce z siedzibą Pl. Jana Pawła II 1/5 92-702 Kalonka.
 2. Dane osobowe uczestników XVII Tour De Kalonka tj. imię i nazwisko, wizerunek oraz nazwa miejscowości, w której zamieszkują, będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia, promocji, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród przez uczestników, w celach rozliczenia rajdu, archiwizacji dokumentów zgromadzonych w związku z realizacją zadania, a także mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych, także po zakończeniu rajdu.
 3. Dane osobowe uczestników rajdu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.
 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
 6. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w rajdzie.
 7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w rajdzie, zaś ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w rajdzie.

 

 

Załącznik:

Zgoda RodzicaOpiekuna dla osoby niepełnoletniej pow. 13-go roku życia na samodzielny udział w Tour de Kalonka NA BIS: https://drive.google.com/file/d/1b-sU7C4HSaNWIrVvtKKvm1igTyNwF_3U/view?usp=sharing

Facebook

x
Polityka plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.