XIX edycja Amatorskiego Rajdu Rowerowego i Pieszego • 17.09.2022 rok
X

/ Tour De Kalonka / Regulamin

Regulamin

 1. CEL RAJDU
  1. Celem rajdu jest propagowanie zdrowego i kulturalnego stylu życia oraz bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych na naszych drogach.
  2. Kładziemy również duży nacisk na edukację ekologiczną i krajoznawczo-turystyczną.
 2. NAZWA RAJDU
  1. Amatorski rajd rowerowy i pieszy „Tour de Kalonka”
 3. ORGANIZATORZY
  1. Fundacja Centrum Św. Ojca Pio w Kalonce,
  2. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,
  3. Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej,
  4. Wójt Gminy Nowosolna
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Przestrzeganie regulaminu rajdu oraz obowiązkowe podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
  2. Dobry stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w rajdzie. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność
  3. Obowiązkowe  wypełnienie karty uczestnictwa oraz uiszczenia kosztów organizacyjnych.
  4. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach
  5. Posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz niezbędnego wyposażenia: podstawowych środków opatrunkowych oraz przybornika technicznego do naprawy roweru. W przypadku Nordic Walking należy wziąć ze sobą własny zestaw kijków.
  6. Prawo do startu mają osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Dzieci poniżej 12 lat mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
  7. Dopuszcza się korzystania z drogi (w mieście i poza miastem) w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie.
  8. Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
  9. Poruszania się po prawej stronie jezdni.
  10. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15- 30 m.
  11. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru i nie wolno wyprzedzać, należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
  12. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
  13. Należy jechać równo i spokojnie w szyku i nie dopuszczalne jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
  14. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
  15. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać ubranie dostosowane do aury, kask oraz okulary ochronne.
  16. Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego.
  17. Przed, w trakcie i po rajdzie podczas festynu zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.
  18. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią podczas trwania rajdu.
  19. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  20. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.
 5. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Start oraz meta rajdu znajdować się będzie na placu Jana Pawła II przy ul. Głównej
   w Kalonce.
  2. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują pamiątkowy znaczek oraz mapkę, a także kupon na ciepły posiłek i wodę mineralną po zakończeniu rajdu. (w miarę możliwości mogą być przewidziane dla uczestników inne niespodzianki)
  3. Start dla rowerzystów od godz. 10.00 do 11.00 w ok. 40 osobowych grupach z przewodnikiem, po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników dla wybranej trasy.
  4. Start dla piechurów i Nordic Walking  o godz. 11.00.
  5. Po zakończeniu rajdu przewidziany jest festyn „Tour de Kalonka”.
 6. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, znać i stosować zasady ruchu drogowego.
  2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
  3. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania porządku (nieśmiecenia) i poszanowania przyrody.
  4. Ostateczna  interpretacja regulaminu i zasad należy do wyłącznej kompetencji organizatorów.
  5. Rajd ma charakter rekreacyjny i nie jest w żadnym rozumieniu imprezą sportową.
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych jest z Fundacja Centrum Św. Ojca Pio w Kalonce z siedzibą Pl. Jana Pawła II 1/5 92-702 Kalonka
  2. Dane osobowe uczestników XVII Tour De Kalonka tj. imię i nazwisko, wizerunek oraz nazwa miejscowości, w której zamieszkują, będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia, promocji, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród przez uczestników, w celach rozliczenia rajdu, archiwizacji dokumentów zgromadzonych w związku z realizacją zadania, a także mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych, także po zakończeniu rajdu.
  3. Dane osobowe uczestników rajdu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.
  4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  5. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
  6. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w rajdzie.
  7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
  8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w rajdzie, zaś ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w rajdzie.
Facebook

x
Polityka plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.