Amatorski Rajd Rowerowy i Pieszy • Start: 22.IX.2018 Miejsce: Parafia Św. Ojca PIO w Kalonce - Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
X

/ Tour De Kalonka / Regulamin

Regulamin

  1. CEL RAJDU

Celem rajdu jest propagowanie zdrowego i kulturalnego stylu życia oraz bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych na naszych drogach.
Kładziemy  również duży nacisk na edukację ekologiczną i  krajoznawczo-turystyczną.

  1. NAZWA RAJDU

Amatorski rajd  rowerowy i pieszy „Tour de Kalonka”

  1. ORGANIZATORZY

- Fundacja Centrum Św. Ojca Pio w Kalonce,
- Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,
- Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej,
- Wójt Gminy Nowosolna

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Przestrzeganie regulaminu rajdu oraz obowiązkowe podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.

Dobry stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w rajdzie. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność

Obowiązkowe  wypełnienie karty uczestnictwa oraz uiszczenia kosztów organizacyjnych.

Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach

Posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz niezbędnego wyposażenia: podstawowych środków opatrunkowych oraz przybornika technicznego do naprawy roweru. W przypadku Nordic Walking należy wziąć ze sobą własny zestaw kijków.

Prawo do startu mają osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Dzieci poniżej 12 lat mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

Dopuszcza się korzystania z drogi (w mieście i poza miastem) w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie.

Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.

Poruszania się po prawej stronie jezdni.

Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.

Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru i nie wolno wyprzedzać, należy kontrolować szybkość przez hamowanie.

Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.

Należy jechać równo i spokojnie w szyku i nie dopuszczalne jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.

Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać ubranie dostosowane do aury, kask oraz okulary ochronne.

Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego.

Przed, w trakcie i po rajdzie podczas festynu zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.

Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią podczas trwania rajdu.

Uczestnicy rajdu są zobowiązani do indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.

  1. INFORMACJE OGÓLNE

Start oraz meta rajdu znajdować się będzie na placu Jana Pawła II przy ul. Głównej w Kalonce.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują pamiątkowy znaczek oraz mapkę, a także kupon na ciepły posiłek i wodę mineralną po zakończeniu rajdu. (w miarę możliwości mogą być przewidziane dla uczestników inne niespodzianki)

Start dla rowerzystów od godz. 10.00 do 11.00 w ok. 40 osobowych grupach z przewodnikiem, po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników dla wybranej trasy.

Start dla piechurów i Nordic Walking  o godz. 11.00.

Po zakończeniu rajdu przewidziany jest festyn „Tour de Kalonka”.

  1. INFORMACJE DODATKOWE

Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, znać i stosować zasady ruchu drogowego.

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Uczestnicy zobowiązują się do zachowania porządku (nieśmiecenia) i poszanowania przyrody.

Ostateczna  interpretacja regulaminu i zasad należy do wyłącznej kompetencji organizatorów.

Rajd ma charakter rekreacyjny i nie jest w żadnym rozumieniu imprezą sportową.

 

Facebook

x
Polityka plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.